Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu RPOWZ/1.3.2/2009/1 - TRYB ODWOŁAWCZY

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 189/11 z dnia 17 lutego 2011 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1 – Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 2 644 706,00 zł (w tym 2 248 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 396 706,00 zł z Budżetu Państwa).

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu, wniosek nr WND-RPZP.01.03.02-32-023/10, skierowany do ponownej oceny KOP, został pozytywnie zweryfikowany.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/1.3.2/2010/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 4 560,00 zł (w tym 3 876,00 zł ze środków EFRR). Całkowita wartość projektu oraz wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 120,00 zł.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/1.3.2/2009/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajduje się projekt, który spełnia kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2009/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania
rodzaj pliku : pdf
2011-02-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania