1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE

Konkurs RPOWZ/1.3.4/2009/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym WojewództwaZachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 29 maja 2009 r. nabór zgłoszeń konkursowych na wybór Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE

Konkurs nr RPOWZ/1.3.4/2009/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka –Innowacje –Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE 

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.3.4 realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Powierniczym w celu wspierania - poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 – podmiotów z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Rolę Menadżera Funduszu Powierniczego może pełnić:
-          bank krajowy,
-          instytucja finansowa,
-          instytucja kredytowa
rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 02.72.665 z późn. zmianami)
-          lub instytucja finansowa w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037)

 3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia

280 000 000, 00 PLN, w tym:
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 210 000 000,00 PLN,
z budżetu państwa: 70 000 000, 00 PLN.

 4. Termin składania wniosków konkursowych

od dnia 29.05.2009 r. do dnia 03.07.2009 r. do godz. 15:00.

 5. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60, Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania RPO
ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin

 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2009 r.

 7. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

 8. Informacje dodatkowe

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wzrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 091 4411 186, 091 4411 180, faks: 091 48 81 015.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Wytyczne dla Wnioskodawców - JEREMIE

Wytyczne dla Wnioskodawców JEREMIE
rodzaj pliku : pdf

Formularz Wniosku o dofinansowanie - JEREMIE

Formularz Wniosku o dofinansowanie - JEREMIE
rodzaj pliku : doc

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - JEREMIE

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - JEREMIE
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 Formularz Strategii Inwestycyjnej część opisowa

Załącznik nr 1 Formularz Strategii Inwestycyjnej część opisowa
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 1 Formularz Strategii Inwestycyjnej część finansowa

Załącznik nr 1 Formularz Strategii Inwestycyjnej część finansowa
rodzaj pliku : xls

Kryteria oceny

Kryteria oceny
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Wzór wniosku o płatność

Wzór wniosku o płatność
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność
rodzaj pliku : pdf

Sprawozdanie kwartalne część opisowa

Sprawozdanie kwartalne część opisowa
rodzaj pliku : pdf

Sprawozdanie kwartalne część finansowa

Sprawozdanie kwartalne część finansowa
rodzaj pliku : pdf

Sprawozdanie roczne - JEREMIE

Sprawozdanie roczne - JEREMIE
rodzaj pliku : pdf

Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytułacji społeczno-gospodarczej

Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytułacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

GUIDANCE NOTE ON FINANCIAL ENGINEERING

GUIDANCE NOTE ON FINANCIAL ENGINEERING
rodzaj pliku : pdf

Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period

Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period
rodzaj pliku : pdf

Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy Jeremie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji poręczeniowych i pożyczkowych” wykonaną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Initiative For Capital And Governance Piotr Tamowicz
rodzaj pliku : pdf

Tłumaczenie na język polski „Ewaluacji okresowej. Dostęp MŚP do finansowania w regionie Zachodniopomorskim” (raport EFI) przygotowanej za zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny

Tłumaczenie na język polski „Ewaluacji okresowej. Dostęp MŚP do finansowania w regionie Zachodniopomorskim” (raport EFI) przygotowanej za zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny
rodzaj pliku : pdf
2009-05-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania