1.1.1 Schemat B Małe dotacje - Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1

Zarzad Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 czerwca 2009 r. nabór wniosków o dofinansowania projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1 Schemat B „MAŁE DOTACJE”

Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach schematu B „MAŁE DOTACJE” poddziałania 1.1.1 wspierane będą przedsięwzięcia o całkowitej wartości projektu nieprzekraczającej 200 000 zł, zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw, w szczególności projekty polegające na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ.Urz.UE L 214 z 09.08.2008, str.3), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

Łączna kwota:12 000 000 PLN, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 10 200 000 PLN

- Budżet państwa – 1 800 000 PLN

4. Maksymalna całkowita wartość projektu:

 - 200 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej).

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15.07.2009 r. do dnia 28.08.2009 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl .

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. w Szczecinie: 091 4411 100 lub w Koszalinie: 094/3428522; faks: 091 48 89 994.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.1.1 Schemat B Małe Dotacje (10/08/2009)

Rejestr zmian 1.1.1 Schemat B Małe Dotacje
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wytyczne dla Wnioskodawców - Nr konkursu: RPOWZ/1.1.1/Schemat B MAŁE DOTACJE /2009/1
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1a Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ – Ocena oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1a Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ – Ocena oddziaływania na środowisko
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1b Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ– Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r. (10/08/2009)

Załącznik nr 1b Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ– Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 1.1.1. Schemat A oraz Schemat B „MAŁE DOTACJE” – Przewodnik po wskaźnikach.

Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 1.1.1. Schemat A oraz Schemat B „MAŁE DOTACJE” – Przewodnik po wskaźnikach.
rodzaj pliku : pdf

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Wzór Wniosku o dofinansowanie - Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie

Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Wzór biznes planu

Wzór biznes planu
rodzaj pliku : doc

Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych ( w ramach zał. 5)

Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych ( w ramach zał. 5)
rodzaj pliku : doc

zał nr 8 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13a

Załącznik nr 13a
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13b

Załącznik nr 13b
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13j

Załącznik nr 13j
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13 n

Załącznik nr 13 n
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13 q

Załącznik nr 13 q
rodzaj pliku : doc

Załącznki nr 18 a Promesa kredytowa

Załącznki nr 18 a Promesa kredytowa
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18 b Promesa leasingowa

Załącznik nr 18 b Promesa leasingowa
rodzaj pliku : doc

Kryteria formalne

Kryteria formalne
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno - techniczne

Kryteria merytoryczno - techniczne
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6 do RPO WZ

Załącznik nr 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczególowych warunków i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej w ramach dzialania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
rodzaj pliku : pdf

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - zwiększenie wartości dodanej
rodzaj pliku : pdf

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - zwiększenie wartości dodanej 2
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : doc

Karta Oceny Formalnej – Schemat B MAŁE DOTACJE poddziałanie 1.1.1 RPO WZ

Karta Oceny Formalnej – Schemat B MAŁE DOTACJE poddziałanie 1.1.1 RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Merytorycznej – schemat B poddziałania 1.1.1

Karta Oceny Merytorycznej – schemat B poddziałania 1.1.1
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Środowiskowej – Schemat A oraz Schemat B poddziałania 1.1.1 - 25/08/2009

Karta Oceny Środowiskowej – Schemat A oraz Schemat B poddziałania 1.1.1
rodzaj pliku : pdf
2009-06-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania