5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej

Konkurs nr RPOWZ/5.2.1/ 2009/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 16 lipca 2009 r. nabór wniosków o dofinansowania projektów Konkurs nr RPOWZ/5.2.1/ 2009/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej wspierane będą projekty związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury kultury obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, m.in.: 

- konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, zachowanie, przebudowa, adaptacja obiektów poprzemysłowych, powojskowych oraz popegeerowskich wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne; 

- budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja obiektów instytucji kultury wraz z ich otoczeniem; 

- projekty przyczyniające się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (m.in. dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych); 

- zakup wyposażenia inwestycyjnego wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego - jedynie jako element projektu;

- tworzenie systemów informacji kulturalnej jako jeden z elementów ww. projektów.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- Jednostki organizacyjne JST; 

- Organy administracji rządowej; 

- Organizacje pozarządowe; 

- Instytucje kultury;

- Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe);

- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

- Partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty; - Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 10 215 611 PLN

- Budżet państwa – udział 15% w wartości dofinansowania dla projektów, w ramach których wystąpi pomoc publiczna.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ minimalny /maksymalny poziom dofinansowania Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- 20 000 000 PLN

- lub 4 000 000 PLN (dla projektów z zakresu konserwacji zabytków ruchomych, zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach).

40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach);

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

UWAGA!!! Na obszarach objętych PROW:

- wartość dofinansowania musi być wyższa niż 500 000 PLN na obszarze jednej miejscowości,

- wartość dofinansowania może być niższa niż 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 31.07.2009 r. do dnia 14.09.2009 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl .

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. W Szczecinie: 091 4411 100 lub w Koszalinie: 094/3428522; faks: 091 48 89 994.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 5.2.1 (11/09/2009)

Rejestr zmian 5.2.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców (12/08/09)

Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1a do Wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 5.2.1 - Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ

Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ - Ocena oddziaływania na środowisko
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1b do wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 5.2.1

Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ Ocena oddziaływania na środowisko po 15 listopada 2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1c do Wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 5.2.1. -Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ

Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ Ocena oddziaływania na środowisko
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców

Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 5.2.1 - Przewodnik po wskaźnikach
rodzaj pliku : pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie (12/08/09)

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 Wytyczne do studiów wykonalności

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 - Formularz do studiów wykonalności

Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2.1 |5.2.2 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 2 - Formularz do studiów wykonalności.

Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2.1 |5.2.2 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
rodzaj pliku : xls

Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie

Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Załącznik nr 13a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ - dla projektów sprzed lipca 2005

Załącznik nr 13a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ - dla projektów sprzed lipca 2005
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Załącznik nr 13b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13j do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13n do wniosku o dofinansowanie

Zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13q do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 14 do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O WSPÓŁFINANSOWANIU PROJEKTU PRZEZ INSTYTUCJE PARTYCYPUJĄCE W KOSZTACH PROJEKTU
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18a do wniosku o dofinansowanie

PROMESA KREDYTOWA
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18b do wniosku o dofinansowanie

PROMESA LEASINGOWA
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 19 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy
rodzaj pliku : xls

Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie (12/08/09)

OŚWIADCZENIE O OBSZARZE REALIZACJI PROJEKTU
rodzaj pliku : doc

Kryteria formalne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kryteria formalne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno – finansowej

Kryteria oceny merytoryczno – finansowej Poddziałanie 5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6 do RPO WZ.

Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne w zakresie umów partnerskich

Wytyczne w zakresie umów partnerskich
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania wskaźnika nakładów z EFRR na rezultaty

Metodologia wyliczania wskaźnika nakładów z EFRR na rezultaty
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : doc

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu 5.2.1 (11/09/09)

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu 5.2.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu dla przedsięwzięć sprzed 2005r.

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu dla przedsięwzięć sprzed 2005r.
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej 5.2.1

Karta oceny środowiskowej 5.2.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny ekonomiczno-finansowej 5.2.1

Karta oceny ekonomiczno-finansowej 5.2.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytoryczno-technicznej 5.2.1

Karta oceny merytoryczno-technicznej 5.2.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej 5.2.1

Karta oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej 5.2.1
rodzaj pliku : pdf

KARTA OCENY STRATEGICZNEJ - Stopień realizacji celów Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

KARTA OCENY STRATEGICZNEJ - Stopień realizacji celów Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim
rodzaj pliku : pdf
2009-07-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania