1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/2009/1

Zarząd województwa zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 31 lipca 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/2009/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie

Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania dofinansowanie będzie przyznawane na realizację dwóch typów projektów:

Typ 1: UDZIAŁ W TARGACH/ WYSTAWACH – dotyczący udziału w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze (organizowanych w kraju, jak i za granicą) pod warunkiem, że przedsiębiorstwo pierwszy raz uczestniczy w danych targach lub wystawach.

TYP 2: UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ – dotyczący udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w branżowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach odbywających się za granicą, pod warunkiem, że:

1. we wcześniejszym terminie: ­

- Organizator misji złoży do Instytucji Zarządzającej RPO Wniosek o rekomendację dla misji gospodarczej, ­

- Instytucja Zarządzająca RPO, po rozpatrzeniu Wniosku Organizatora misji, rekomenduje misję do dofinansowania. Udzielenie rekomendacji ma postać „Listy branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ” zamieszczonej na stronach www.rpo.wzp.pl.

2. Udział w misji gospodarczej weźmie co najmniej 5 przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Polski.

Organizatorami branżowych misji gospodarczych, realizowanych ramach RPO WZ mogą być:

-­ instytucje otoczenia biznesu (nie działające dla zysku) – IOB, ­

- jednostki samorządu terytorialnego – JST, ­

- instytucje zrzeszające przedsiębiorców,

pod warunkiem, że w ramach prowadzonej działalności statutowej podmioty  te realizują przedsięwzięcia na rzecz wsparcia przedsiębiorczości.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 2.248.000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi:

- 4 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

I typ Projektów: - 20 tys. PLN

II typ Projektów - 10 tys. PLN

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 17.08.2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, W trybie konkursu otwartego nabór projektów i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny są ogłaszane na bieżąco.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A, Szczecin, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

8. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl .

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 091/ 44 11 100.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej 23/07/2010

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej 1.3.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców – TARGI (23/07/2010)

Wytyczne dla wnioskodawców – TARGI
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców – MISJE (23/07/2010)

Wytyczne dla wnioskodawców – MISJE
rodzaj pliku : pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie - (20/04/2010)

Wzór wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (23/04/2010)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Wzór wniosku o rekomendację misji

Wzór wniosku o rekomendację misji
rodzaj pliku : doc

Przewodnik po wskaźnikach

Przewodnik po wskaźnikach
rodzaj pliku : pdf

Zał. 5a Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych

Zał. 5a Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych
rodzaj pliku : doc

Zał. 5b Informacja o źródłach finansowania projektu

Zał. 5b Informacja o źródłach finansowania projektu
rodzaj pliku : doc

Załacznik 6a Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis

Załacznik 6a Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis
rodzaj pliku : doc

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

wzór umowy o współpracy

wzór umowy o współpracy
rodzaj pliku : pdf

wzór sprawozdania Organizatora misji

wzór sprawozdania Organizatora misji
rodzaj pliku : doc

Kryteria oceny

Kryteria oceny
rodzaj pliku : pdf

Kryteria formalne

Kryteria formalne
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Formalnej – Wniosek o rekomendację dla misji gospodarczej (20/07/2009)

Karta Oceny Formalnej – Wniosek o rekomendację dla misji gospodarczej
rodzaj pliku : txt

Karta Oceny Merytoryczno-Ekonomicznej – Wniosek o rekomendację dla misji gospodarczej (01/09/2009)

Karta Oceny Merytoryczno-Ekonomicznej – Wniosek o rekomendację dla misji gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Formalnej – Wniosek o dofinansowanie I lub II typ projektu (20/07/2010)

Karta Oceny Formalnej – Wniosek o dofinansowanie I lub II typ projektu
rodzaj pliku : txt

Karta Oceny Merytoryczno-Ekonomicznej – Wniosek o dofinansowanie I lub II typ projektu (14/09/2009)

Karta Oceny Merytoryczno-Ekonomicznej – Wniosek o dofinansowanie I lub II typ projektu
rodzaj pliku : pdf
2009-07-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania