2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

Konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2009/1

Zarząd województwa zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 6 sierpnia 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/2.1.2/ 2009/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa

Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego (poza granicami administracyjnymi miast na prawach powiatu), związane z realizacją operacji mających na celu poprawę standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, których przedmiotem jest:

a) budowa, przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych i gminnych, węzłów, skrzyżowań w tym skrzyżowań z ruchem okrężnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, poza granicami administracyjnymi miast na prawach powiatów,

b) budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na drogach powiatowych i gminnych, poza granicami administracyjnymi miast na prawach powiatów,

c) infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z pkt a) lub b) w tym: ­

- wyposażenie dróg lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe, ­

- budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: ­

      - sygnalizacji świetlnej,

      - barier ochronnych lub ogrodzeń, ­

      - osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, ­

      - chodników, ­

      - ciągów pieszo-rowerowych, ­

      - ścieżek rowerowych, ­

      - przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz zwierząt, ­

       - infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych), ­

- budowa kanalizacji teletechnicznej,

d) nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu z pkt a) lub b),

e) inteligentne systemy transportu na drogach podległych JST, o wartości do wydatków kwalifikowalnych 8 mln złotych, tylko w powiązaniu w projektami z pkt a) lub b).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów:

• gminy i powiaty (poza miastami na prawach powiatu).

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 56 087 448,12 PLN

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych +10% dla gmin o szczególnie niekorzystnych warunkach ekonomiczno-społecznych (wg załącznika nr 6 do RPO WZ).

Maksymalnie 1,5 mln PLN dla jednej gminy w przypadku projektów dróg gminnych,

Maksymalnie 3 mln PLN dla 1 powiatu w przypadku projektów dróg powiatowych

Maksymalnie 8 mln PLN w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie powiatu z gminą

Maksymalnie 12 mln PLN w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie powiatów z ewentualnym udziałem gmin

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 21.08.2009 r. do dnia 05.10.2009 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl .

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100 lub w Koszalinie: 094 34 28 522; faks: 091 48 89 994.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 2.1.2 (08/10/2009)

Rejestr zmian 2.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne 2.1.2 - (08/10/2009)

Wytyczne 2.1.2
rodzaj pliku : zip

Załącznik nr 2 do wytycznych - Przewodnik po wskaźnikach

Załącznik nr 2 do wytycznych - Przewodnik po wskaźnikach
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.1.2

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.1.2
rodzaj pliku : pdf

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu 2.1.2
rodzaj pliku : pdf

Kryteria formalne

Kryteria formalne
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej Poddziałania 2.1.2

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej Poddziałania 2.1.2
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych
rodzaj pliku : pdf

Załączniki do wniosku 2.1.2

Załączniki do wniosku 2.1.2
rodzaj pliku : zip

Załącznik 6 do RPO WZ.

Załącznik 6 do RPO WZ. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Karty ocen 2.1.2 - (17/11/2009)

Karty ocen 2.1.2
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim
rodzaj pliku : pdf
2009-08-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania