1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP

Konkurs nr RPOWZ/1.3.1/ 2009/1

 
Zarząd Województwa ZACHODNIOPOMORSKIEGO
jako
Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
ogłasza w dniu 31 sierpnia 2009 r.nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Konkurs nr RPOWZ/1.3.1/ 2009/1
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie
Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP
 
 
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 
W ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP wspierane będą projekty mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:
  1. Doradztwo w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  2. Doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
  3. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności;
  4. Doradztwo w zakresie jakości;
  5. Doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego.
                                              
 
2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), które posiadają siedzibę na terytorium województwa zachodniopomorskiego.
 
 
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

1 000 000,00 PLN, w tym:
 
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 850 000,00 PLN
 
 
4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu
 
Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi:
 
- 4 tys. PLN
 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:
 
- 40 tys. PLN
 
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:
 
50% całkowitych wydatków kwalifikowanych
 
 
5. Termin składania wniosków o dofinansowanie
 
od dnia 15.09.2009 r. do dnia 30.10.2009 r.
 
 
6. Miejsce składania dokumentacji
 
Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin
 
 
7. Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2010 r.
 
 
8. Tryb odwoławczy
 
Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów.
W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.
 
 
9. Informacje dodatkowe
 
Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl .
 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel.
w Szczecinie: 091 44 11 100 lub w Koszalinie: 094 34 28 522; faks: 091 48 89 994.

 Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wytyczne dla Wnioskodawców - Konkurs nr RPOWZ/1.3.1/ 2009/1
rodzaj pliku : pdf

Formularz wniosku aplikacyjnego poddziałania 1.3.1

Formularz wniosku aplikacyjnego poddziałania 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie poddziałania 1.3.1

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie poddziałania 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

zał.1 Wzór Biznes Planu

zał.1 Wzór Biznes Planu
rodzaj pliku : doc

zał. 5 Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych

zał. 5 Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych
rodzaj pliku : doc

zał. 6 Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis

zał. 6 Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis
rodzaj pliku : doc

zał.7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż de minimis

zał.7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż de minimis
rodzaj pliku : doc

zał. 18 Promesa kredytowa

zał. 18 Promesa kredytowa
rodzaj pliku : doc

zał. 23 Preumowa z Wykonawcą specjalistycznej usługi doradczej

zał. 23 Preumowa z Wykonawcą specjalistycznej usługi doradczej
rodzaj pliku : doc

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich stan na 31 grudnia 2008 r.

Wykaz obszarów wiejskich stan na 31 grudnia 2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Kryteria formalne dla RPO WZ poddziałania 1.3.1

Kryteria formalne dla RPO WZ poddziałania 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej dla poddziałania 1.3.1

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej dla poddziałania 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny ekonomicznej 1.3.1

Karta oceny ekonomicznej 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytorycznej 1.3.1

Karta oceny merytorycznej 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu 1.3.1

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu
rodzaj pliku : pdf
2009-08-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania