1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2009/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 września 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2009/1

Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.2 wspierane będą projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez:

- rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, 

- dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług, 

- zmianę produktu lub usługi, 

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług,

- uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.

UWAGA! Wsparcie w ramach poddziałania 1.1.2 będzie udzielane jako regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.). W związku z tym wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się Wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw)* , które posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

Łączna kwota: 82 352 941,18 PLN, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 70 000 000 PLN

- Budżet państwa – 12 352 941,18 PLN

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- 40 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- 7 999 999, 99 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

- maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może wynieść więcej niż 2 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw w ramach projektów niedotyczących działalności transportowej,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw w ramach projektów niedotyczących działalności transportowej,

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektów dotyczących działalności transportowej.

Uwaga! W ramach konkursu dla poddziałania 1.1.2 Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie większej liczby projektów, z zastrzeżeniem, iż suma całkowitych wydatków kwalifikowalnych wszystkich projektów złożonych przez jednego Wnioskodawcę w tym konkursie musi być mniejsza niż 8 mln PLN oraz suma wartości dofinansowania z RPO WZ tych projektów nie może być większa niż 2 mln PLN.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw w ramach projektów niedotyczących działalności transportowej,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw w ramach projektów niedotyczących działalności transportowej,

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektów dotyczących działalności transportowej.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15.10.2009 r. do dnia 30.11.2009 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl .

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. w Szczecinie: 091 44 11 100 lub w Koszalinie: 094 34 28 522; faks: 091 48 89 994.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 *Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)(Dz. U. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS.
Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np:
"Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web".
Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu.
Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2, konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2009/01 (25/11/09)

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2, konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2009/01
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wytyczne dla Wnioskodawców - Nr konkursu: RPOWZ/1.1.2/2009/1
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1a do Wytycznych – Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ – Ocena oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1a Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ – Ocena oddziaływania na środowisko
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1b do Wytycznych – Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ– Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r.

Załącznik nr 1b Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ– Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 do Wytycznych – Przewodnik po wskaźnikach.

Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 1.1.2 – Przewodnik po wskaźnikach.
rodzaj pliku : pdf

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Wzór Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie

Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie – poddziałanie 1.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wzór biznes planu – cz. opisowa

Wzór biznes planu – cz. opisowa – poddziałanie 1.1.2
rodzaj pliku : doc

Wzór biznes planu – cz. finansowa (25/11/09)

Wzór biznes planu – cz. finansowa – poddziałanie 1.1.2
rodzaj pliku : xls

Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych ( w ramach zał. 5)

Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych ( w ramach zał. 5) – poddziałanie 1.1.2
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 6. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis

Załącznik nr 6. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej

Załącznik nr 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
rodzaj pliku : doc

zał nr 8 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu – poddziałanie 1.1.2
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13a

Załącznik nr 13a
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13b

Załącznik nr 13b
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13j

Załącznik nr 13j
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13 n

Załącznik nr 13 n
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13 q

Załącznik nr 13 q
rodzaj pliku : doc

Załącznk nr 18 a Promesa kredytowa

Załącznk nr 18 a Promesa kredytowa
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18 b Promesa leasingowa

Załącznik nr 18 b Promesa leasingowa
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 19 Harmonogram rzeczowo - finansowy

Załącznik nr 19 Harmonogram rzeczowo - finansowy
rodzaj pliku : xls

Kryteria formalne

Kryteria formalne – poddziałanie 1.1.2
rodzaj pliku : pdf

Kryteria finansowo – ekonomiczne oraz merytoryczno - techniczne

Kryteria finansowo – ekonomiczne oraz merytoryczno – techniczne – poddziałanie 1.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 6 do RPO WZ. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Załącznik 6 do RPO WZ. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
rodzaj pliku : pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - zwiększenie wartości dodanej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - zwiększenie wartości dodanej
rodzaj pliku : pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - zwiększenie wartości dodanej 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - zwiększenie wartości dodanej 2
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny ekonomicznej wniosków o dofinansowanie projektu - 1.1.2

Karta oceny ekonomicznej wniosków o dofinansowanie projektu
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu - 1.1.2

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu - 1.1.2

Karta oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu - 1.1.2 (18/11/2009)

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu
rodzaj pliku : pdf
2009-09-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania