7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Konkurs nr RPOWZ/7.3.2/2009/2

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 16 listopada 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 7.3.2 wspierane będą projekty, których przedmiotem jest: – zakup urządzeń medycznych m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina),

- Związki porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- Zakłady opieki zdrowotnej, opieka stacjonarna (szpitale) oraz ambulatoryjna (przychodnie, poradnie) o znaczeniu lokalnym, których organami założycielskimi są samorząd powiatowy i gminny.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

3 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: – 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: - 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 30 listopada 2009 r. do dnia 14 stycznia 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60, Szczecin lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, Koszalinie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 091 4411 146, 091 4411 149, 091 4411 156, 091 4411 168, faks: 091 48 89 994.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 7.3.2

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 7.3.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
rodzaj pliku : pdf

Załączniki do wniosku 7.3.2

Załączniki do wniosku 7.3.2
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalności

Wytyczne do Studium Wykonalności - 7.3.2
rodzaj pliku : zip

Instrukcja wypełniania do Wniosku o dofinansowanie 7.3.2

Instrukcja wypełniania do Wniosku o dofinansowanie 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 7.3.2

Wytyczne dla Wnioskodawców 7.3.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne

Kryteria formalne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej Poddziałania 7.3.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

KARTA OCENY STRATEGICZNEJ 7.3.2

KARTA OCENY STRATEGICZNEJ 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu - 7.3.2

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu - 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej - 7.3.2

Karta oceny moŜliwości wystąpienia pomocy publicznej - 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny ekonomiczno-finansowej - 7.3.2

Karta oceny ekonomiczno-finansowej - 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu - 7.3.2

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu - 7.3.2
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu dla przedsięwzięć sprzed 2005r. - 7.3.2

Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu dla przedsięwzięć sprzed 2005r. - 7.3.2
rodzaj pliku : pdf
2009-11-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania