Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty Konkurs RPOWZ/4.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 6 listopada 2009 r. zakończony został drugi etap oceny Wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 20 poprawnych formalnie projektów. Do dofinansowania kwalifikuje się każdy projekt, który spełnia wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno- finansowej i na ocenie merytoryczno- technicznej oraz uzyskał łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno –technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów).

W wyniku oceny KOP 15 projektów uzyskało pozytywną ocenę, w tym:

- 3 projekty w ramach kategorii interwencji 45: Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną;

- 12 projektów w ramach kategorii interwencji 46: Oczyszczanie ścieków.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 wynosi 68 258 070,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

a) 21 555 180,00 zł w ramach kategorii interwencji 45;

b) 46 702 890,00 zł w ramach kategorii interwencji 46.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 154 820 274,80 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych 149 429 364,59 zł).

Wartość dofinansowania projektów po ocenie przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty wynosi 110 880 644,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

a) 13 268 323,33 zł w ramach kategorii interwencji 45,

b) 97 612 320,69 zł w ramach kategorii interwencji 46.

Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu będzie oznaczało możliwość podpisania umowy o dofinansowanie, co wiąże się z otrzymaniem środków finansowych na realizowane projekty.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Konkurs Nr RPOWZ/4.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf

LISTA PROJEKTÓW NEGATYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW NEGATYWNIE OCENIONYCH Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Konkurs Nr RPOWZ/4.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2009-11-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania