7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Konkurs nr RPOWZ/7.1.2/2009/2

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza

w dniu 30 listopada 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 7.1.2 Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 7.1.2 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, których przedmiotem jest:

- budowa i/lub przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów infrastruktury szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilu technicznym m.in. w środki dydaktyczne, urządzenia do praktycznej nauki zawodu, sprzęt komputerowy.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– Jednostki samorządu terytorialnego,

– Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne (w tym zespoły szkół) w świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (pozostałe),

– Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

- 13 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowanych projektu/dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

– 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

– 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach).

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach).

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 14 grudnia 2009 r. do dnia 28 stycznia 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 150, 091 44 11 146, 091 44 11 118, faks: 091 48 89 994 lub w Koszalinie: 094 34 28 522.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - Poddziałanie 7.1.2

Rejestr zmian - Poddziałanie 7.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie 7.1.2

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie 7.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawcow 7.1.2

Wytyczne dla Wnioskodawcow 7.1.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne - 7.1.2

Kryteria formalne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 7.1.2
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej - 7.1.2

Kryteria oceny merytoryczno-finansowej - 7.1.2
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 6 do RPO WZ

Załącznik 6 do RPO WZ. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
rodzaj pliku : pdf

Umowa o dofinansowanie projektu - 7.1.2

Umowa o dofinansowanie projektu - 7.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne do Studium wykonalności - 7.1.2

Wytyczne do Studium wykonalności - 7.1.2
rodzaj pliku : zip

Załaczniki do wniosku - 7.1.2

Załaczniki do wniosku - 7.1.2
rodzaj pliku : zip

Karty ocen 7.1.2

Karty ocen 7.1.2
rodzaj pliku : zip
2009-11-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania