Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1698/09 z dnia 27 listopada 2009 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 – Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1 wynosiła 68 258 070,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

a) 21 555 180,00 zł w ramach kategorii interwencji 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną,

b) 46 702 890,00 zł w ramach kategorii interwencji 46. Oczyszczanie ścieków. Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/4.3/2009/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 52 457 471,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

a) 13 268 323,33 zł w ramach kategorii interwencji 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną,

b) 39 189 148,09 zł w ramach kategorii interwencji 46. Oczyszczanie ścieków.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/4.3/2009/1 oraz kategorie interwencji 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną i 46. Oczyszczanie ścieków. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/4.3/2009/1 a ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych nie uzyskały dofinansowania tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/4.3/2009/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowaniu.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania kategorii interwencji 45

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach kategorii interwencji 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę dla konkursu RPOWZ/4.3/2009/1;
rodzaj pliku : pdf

2. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach kategorii interwencji 46

2. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach kategorii interwencji 46. Oczyszczanie ścieków dla konkursu RPOWZ/4.3/2009/1;
rodzaj pliku : pdf

3. Lista projektów tworzących listę rezerwową w ramach w ramach kategorii interwencji 46

3. Lista projektów tworzących listę rezerwową w ramach w ramach kategorii interwencji 46. Oczyszczanie ścieków dla konkursu RPOWZ/4.3/2009/1.
rodzaj pliku : pdf
2009-12-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania