6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Konkurs nr RPOWZ/6.4/2009/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 17 grudnia 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.4/2009/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 6.4 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których przedmiotem jest:

- budowa lub przebudowa sieci energetycznej i tramwajowych podstacji trakcyjnych;

- budowa lub przebudowa układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach lub w zajezdniach;

- budowa lub przebudowa zajezdni autobusowych, tramwajowych;

- budowa lub przebudowa infrastruktury punktowej (np. stacje kolejowe, integracyjne węzły przesiadkowe, systemy parkingowe typu „park&ride” oraz „bike&ride”, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów);

- nabycie nowego lub modernizacja taboru szynowego, w ramach publicznego transportu miejskiego;

- budowa lub przebudowa stacji dystrybucji gazu ziemnego lub biopaliw, tylko w połączeniu z zakupem ekologicznych autobusów przeznaczonych do obsługi środków transportu publicznego;

- zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy spełniające, co najmniej wymogi normy emisji zanieczyszczeń Euro V.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- Przedsiębiorcy - Operatorzy świadczący usługi komunikacji miejskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

- 65 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach działania – 100 mln PLN w zakresie projektów inwestycyjnych i zakupu taboru.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

– 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 4 stycznia 2010 r. do dnia 17 lutego 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy, jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100 lub w Koszalinie: 094 34 28 522; faks: 091 48 89 994.

 Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 6.4 RPO WZ.

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 6.4 RPO WZ.
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców

Wytyczne dla wnioskodawców - 6.4
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1a do wytycznych dla wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ – Ocena oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1a do wytycznych dla wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ – Ocena oddziaływania na środowisko
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1b do wytycznych dla wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ– Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r.

Załącznik nr 1b do wytycznych dla wnioskodawców - Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ– Ocena Oddziaływania na Środowisko po 15 listopada 2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 do wytycznych dla wnioskodawców - przewodnik po wskaźnikach

Załącznik nr 2 do wytycznych dla wnioskodawców - przewodnik po wskaźnikach
rodzaj pliku : pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - 6.4
rodzaj pliku : doc

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie - 6.4

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie - 6.4
rodzaj pliku : doc

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportu publicznego i inteligentnych systemów transportowych - 6.4

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportu publicznego i inteligentnych systemów transportowych - 6.4
rodzaj pliku : pdf

Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportu publicznego i inteligentnych systemów transportowych

Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportu publicznego i inteligentnych systemów transportowych - 6.4
rodzaj pliku : doc

Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportu publicznego i inteligentnych systemów transportowych - SW

Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportu publicznego i inteligentnych systemów transportowych - SW - 6.4
rodzaj pliku : xls

Przykłady wyliczeń rekompensat - 6.4

Przykłady wyliczeń rekompensat - 6.4
rodzaj pliku : xls

Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych

Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu

Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu
rodzaj pliku : doc

Załącznik 13a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Załącznik 13a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
rodzaj pliku : doc

Załącznik 13b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Załącznik 13b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13j do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Załącznik nr 13j do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13n do wniosku o dofinansowanie - Zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 13n do wniosku o dofinansowanie - Zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 13q do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Załącznik nr 13q do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 14 do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU

Załącznik nr 14 do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O WSPÓŁFINANSOWANIU PROJEKTU PRZEZ INSTYTUCJE PARTYCYPUJĄCE W KOSZTACH PROJEKTU

Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie - OŚWIADCZENIE O WSPÓŁFINANSOWANIU PROJEKTU PRZEZ INSTYTUCJE PARTYCYPUJĄCE W KOSZTACH PROJEKTU
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18a do wniosku o dofinansowania - PROMESA KREDYTOWA

Załącznik nr 18a do wniosku o dofinansowania - PROMESA KREDYTOWA
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 18b do wniosku o dofinansowanie - PROMESA LEASINGOWA

Załącznik nr 18b do wniosku o dofinansowanie - PROMESA LEASINGOWA
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 19 do wniosku o dofinansowanie - Harmonogram rzeczowo -finansowy

Załącznik nr 19 do wniosku o dofinansowanie - Harmonogram rzeczowo -finansowy
rodzaj pliku : xls

Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego

Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 22 – oświadczenie o kwalifikowalności Wnioskodawcy.

Załącznik nr 22 – oświadczenie o kwalifikowalności Wnioskodawcy.
rodzaj pliku : doc

Kryteria formalne dla RPO WZ

Kryteria formalne dla RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno - finansowe dla RPO WZ - 6.4

Kryteria merytoryczno - finansowe dla RPO WZ - 6.4
rodzaj pliku : pdf

Metoda przyznawania punktów - 6.4

Metoda przyznawania punktów - 6.4
rodzaj pliku : pdf

Metologia wyznaczania wskaźnika - 6.4

Metologia wyznaczania wskaźnika - 6.4
rodzaj pliku : xls

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 6.4

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 6.4
rodzaj pliku : pdf

Karty ocen 6.4

Karty ocen 6.4
rodzaj pliku : zip
2009-12-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania