2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego

Konkurs nr RPOWZ/2.1.6/2009/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 17 grudnia 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/2.1.6/2009/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego wspierane będą projekty polegające na budowie lub przebudowie infrastruktury publicznego transportu miejskiego wraz z infrastrukturą mu towarzyszącą niezbędną do realizacji projektu, w szczególności polegającego na:

- budowie lub przebudowie zajezdni autobusowych;

- budowie lub przebudowie infrastruktury punktowej (np. stacje kolejowe, integracyjne węzły przesiadkowe, systemy parkingowe typu „park & ride” oraz „bike & ride”, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów);

- zakupie nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy spełniające co najmniej wymogi normy emisji zanieczyszczeń Euro V;

- modernizacji taboru autobusowego, w ramach publicznego transportu miejskiego;

- budowie lub przebudowie stacji dystrybucji gazu ziemnego lub biopaliw, tylko w połączeniu z zakupem ekologicznych autobusów przeznaczonych do obsługi transportu publicznego.

Rezultatem projektów związanych z zakupem lub modernizacją środków transportu musi być poprawa stanu technicznego pojazdów, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, przystosowanie pojazdów do przewozów osób niepełnosprawnych i ograniczenie negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest na realizację projektów z zakresu transportu publicznego poza terenem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego następującym typom beneficjentów:

- jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom,

- Przedsiębiorcom - Operatorom świadczącym usługi komunikacji miejskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 37 500 000 PLN

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- 83,07% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 16,93% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 4.01.2010 r. do dnia 17.02.2010 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60A w Szczecinie lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl .

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100 lub w Koszalinie: 094 34 28 522; faks: 091 48 89 994.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla poddziałania 2.1.6

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla poddziałania 2.1.6
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne do Studium wykonalności

Wytyczne do Studium wykonalności - 2.1.6
rodzaj pliku : zip

Wytyczne dla wnioskodawców

Wytyczne dla wnioskodawców - 2.1.6
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny - 2.1.6

Kryteria oceny - 2.1.6
rodzaj pliku : rar

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - 2.1.6
rodzaj pliku : pdf

Wzór Wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja

Wzór Wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 2.1.6

Karty oceny 2.1.6
rodzaj pliku : zip

Załączniki - 2.1.6

Załączniki - 2.1.6
rodzaj pliku : zip
2009-12-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania