6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

Konkurs nr RPOWZ/6.3/2009/1

  Zarząd województwa ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako
Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 30 grudnia 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Konkurs nr RPOWZ/6.3/2009/1
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych
Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
 
 
 
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 
W ramach działania 6.3 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których przedmiotem jest:
– budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą.
 
 
2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 
Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-         Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
-         Jednostki organizacyjne JST;
-         Organy administracji rządowej;
-         Organizacje pozarządowe;
-         PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
-         Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe);
-         Parki Narodowe i Krajobrazowe;
-         Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
 
 
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
 
-         12 500 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania
 
Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
 
Na obszarach objętych PROW:
- wartość dofinansowania musi być wyższa niż 500 000 PLN na obszarze jednej miejscowości,
- wartość dofinansowania może być niższa niż 500 000 PLN w przypadku, gdy Beneficjant nie może jużkorzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, a kolejny projekt Beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW). 
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
-      75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
-      85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ
 
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:
-      25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
-      15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ.
 
 
5. Termin składania wniosków o dofinansowanie
 
od dnia 14 stycznia 2010 r. do dnia 1 marca 2010 r. do godz. 15:00.
 
 
6. Miejsce składania dokumentacji
 
Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin
 
 
7. Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2010 r.
 
 
8. Tryb odwoławczy
 
Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.
 
 
9. Informacje dodatkowe
 
Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.
 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel.
w Szczecinie: 091 44 11 150, 091 44 11 151, 091 44 11 146, 091 44 11 618, faks: 091 48 89 994 lub w Koszalinie: 094 34 28 522.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 6.3 RPO WZ

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 6.3 RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców - 6.3

Wytyczne dla wnioskodawców - 6.3
rodzaj pliku : txt

Wniosek aplikacyjny wraz z instrukcją 6.3

Wniosek aplikacyjny wraz z instrukcją 6.3
rodzaj pliku : 7z

Załaczniki do wniosku aplikacyjnego 6.3

Załaczniki do wniosku aplikacyjnego 6.3
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalności 6.3

Wytyczne do Studium Wykonalności 6.3
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne 6.3

Kryteria formalne 6.3
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno-finansowe 6.3

Kryteria merytoryczno-finansowe 6.3
rodzaj pliku : pdf

Metodologia wyliczania wskaźnika dofinansowania z RPO na rezultaty 6.3

Metodologia wyliczania wskaźnika dofinansowania z RPO na rezultaty 6.3
rodzaj pliku : pdf

Metodologia wyliczania wskaźnika dofinansowania z RPO na rezultaty 6.3

Metodologia wyliczania wskaźnika dofinansowania z RPO na rezultaty 6.3
rodzaj pliku : xls

Wykaz obszarów wiejskich stan na 31 grudnia 2008 r.

Wykaz obszarów wiejskich stan na 31 grudnia 2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej

Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny dla Działania 6.3

Karty oceny dla Działania 6.3
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów RPO WZ

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie i Wzór porozumienia o dofinansowanie 6.3

Wzór umowy o dofinansowanie i Wzór porozumienia o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip
2009-12-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania