Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty – Tryb odwoławczy od oceny KOP, Konkurs RPOWZ/4.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2007 - 2013 informuje, iż w dniu 23 lutego 2010 r. zakończona została ponowna ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, ocenianych w trybie odwoławczym od oceny dokonywanej przez Komisję Oceniającą Projekty. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu, do ponownej oceny KOP, dokonywanej przez niezależnych ekspertów, zostały skierowane 2 projekty.
 
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków wynosi 100 punktów. Spośród projektów przekazanych pod obrady Komisji Oceniającej Projekty, 1 projekt otrzymał wymagane minimum 50% maksymalnej liczby punktów, 1 projekt nie spełnił kryteriów oceny dokonywanej przez KOP oraz został wyłączony z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.
 
Pozytywnie oceniony wniosek opiewa na łączną kwotę wydatków 6 752 200, 53 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 538 621,17 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi
4 727 545,93 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Projekt pozytywnie oceniony przez KOP zostanie przekazany do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych (tryb odwoławczy od oceny KOP) – konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1

Lista projektów pozytywnie ocenionych (tryb odwoławczy od oceny KOP) – konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów negatywnie ocenionych (tryb odwoławczy od oceny KOP) – konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1

Lista projektów negatywnie ocenionych (tryb odwoławczy od oceny KOP) – konkurs nr RPOWZ/4.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-03-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania