Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej - konkurs RPOWZ/2.1.6/2009/1

Dnia 17 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowania projektów w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działania 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałania 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.6/2009/1 wynosi:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 37 500 000,00 zł.

Nabór projektów w ramach Poddziałania 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego zakończono 17 lutego 2010 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 6 wniosków. Ocena formalna rozpoczęła się 18 lutego 2010 r.

Dnia 16 marca 2010 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów.

W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 6 poprawnych formalnie projektów, na łączną kwotę wydatków 54 639 103,70 zł (wartość wydatków kwalifikowanych: 44 822 908,33 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 36 491 846,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej (jeśli dotyczy), możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty

Zalaczniki:

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Poddziałania 2.1.

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Poddziałania 2.1.
rodzaj pliku : pdf
2010-03-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania