Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty -Konkurs RPOWZ/7.3.2/2009/2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 19 marca 2010 r. zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 9 poprawnych formalnie projektów.

Spośród ww. projektów 7 projektów spełniło wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej, a także na ocenie merytoryczno – technicznej, oraz uzyskało łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów). 2 projekty nie spełniły kryteriów oceny dokonywanej przez KOP oraz zostały wyłączone z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.3.2/2009/2 wynosi: - 3 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 6 668 530,40 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 629 490,40 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 3 646 219,71 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu będzie oznaczało możliwość podpisania umowy o dofinansowanie, co wiąże się z otrzymaniem środków finansowych na realizowane projekty.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Konkurs Nr RPOWZ/7.3.2/2009/2
rodzaj pliku : pdf

LISTA PROJEKTÓW NEGATYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW NEGATYWNIE OCENIONYCH Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Konkurs Nr RPOWZ/7.3.2/2009/2
rodzaj pliku : pdf
2010-04-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania