Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej konkursu: RPOWZ/6.3/2009/1

Dnia 30 grudnia 2009r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 6 Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:

- 12 500 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór projektów w ramach działania 6.3 zakończono dnia 1 marca 2010r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 8 wniosków o dofinansowanie projektu.

Dnia 20 kwietnia 2010 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 7 poprawnych formalnie projektów o łącznej całkowitej wartości 30 129 976,61 zł. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektów pozytywnie ocenionych wynosi 24 294 210,19 zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 931 415,44 zł.

Jeden projekt nie spełnił wymogów formalnych oraz został oceniony negatywnie.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna zostanie skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zalaczniki:

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu RPOWZ/6.3/2009/1

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu RPOWZ/6.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf

Lista zbiorcza projektów – negatywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu RPOWZ/6.3/2009/1

Lista zbiorcza projektów – negatywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu RPOWZ/6.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-04-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania