Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty Konkurs RPOWZ/6.4/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 7 maja 2010 r. zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej (jeśli dotyczy), możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 5 poprawnych formalnie projektów.

Spośród ww. projektów 2 spełniły wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskały łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów). 3 projekty nie spełniły kryteriów oceny dokonywanej przez KOP oraz zostały wyłączone z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2009/1 wynosi:

- 65 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 102 377 925,10 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 72 389 413,41 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 56 730 687,94 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW NEGATYWNIE OCENIONYCH 6.4

LISTA PROJEKTÓW NEGATYWNIE OCENIONYCH 6.4
rodzaj pliku : pdf

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH 6.4
rodzaj pliku : pdf
2010-05-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania