Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty Konkurs RPOWZ/7.1.2/2009/2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 10 maja 2010 r. zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 7.1.2 Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 7.1.2 Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne wynosi 100 punktów.
Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 16 poprawnych formalnie projektów.
Spośród ww. projektów, 14 spełniło kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskało łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów
ze 100 punktów). 2 projekty nie spełniły kryteriów oceny dokonywanej przez KOP oraz zostały wyłączone z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.
Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 wynosi:
-  13 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 48 005 527,60 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 47 592 825,41 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi
23 969 181,25 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostaną przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

Lista projektów po ocenie KOP pozytywnie ocenionych 7.1.2

Lista projektów po ocenie KOP pozytywnie ocenionych 7.1.2
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów po ocenie KOP negatywnie ocenionych 7.1.2

Lista projektów po ocenie KOP negatywnie ocenionych 7.1.2
rodzaj pliku : pdf
2010-05-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania