Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty Konkurs RPOWZ/6.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 28 maja 2010 r. zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 7 poprawnych formalnie projektów.

Wszystkie ww. projekty spełniły kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskały łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów).

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.3/2009/1 wynosi:

- 12 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 30 129 976,61 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 24 294 210,19 zł).

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 12 931 415,44 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Działanie 6.3 ŚcieŜki rowerowe na obszarze metropolitalnym Konkurs nr RPOWZ/6.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-06-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania