Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.3/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 935/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.3/2009/1 - Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/6.3/2009/1 wynosiła 12 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dnia 1 czerwca br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację o wynikach oceny projektów, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.3/2009/1 oraz podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Dnia 2 czerwca br., uchwałą nr 934/10 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył alokację dla konkursu nr RPOWZ/6.3/2009/1 o kwotę w wysokości 431 415,44 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), celem zapewnienia środków na finansowanie wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/6.3/2009/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 12 931 415,44 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 30 129 976,61 zł, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 24 294 210,19 zł.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/6.3/2009/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/6.3/2009/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/6.3/2009/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO DOFINANSOWANIA

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO DOFINANSOWANIA OŚ PRIORYTETOWA VI ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH KONKURS: RPOWZ/6.3/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-06-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania