Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty- Konkurs RPOWZ/2.1.2/2009/1– Tryb odwoławczy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż w dniu 8 czerwca 2010 r. zakończona została ocena wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, dokonana przez Komisję Oceniającą Projekty (KOP) w trybie odwoławczym od pierwotnej oceny KOP. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu do ponownej oceny został skierowany 1 projekt, który podlegał ocenie ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa wynosi 100 punktów. Przekazany pod obrady KOP projekt spełnił wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskał łącznie z ww. etapów wymagane minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

Pozytywnie oceniony wniosek opiewa na łączną kwotę wydatków 4 390 148,66 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 829 216,66 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 914 608,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pozytywnie oceniony przez KOP został przekazany do oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych (tryb odwoławczy) – konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2009/1

Lista projektów pozytywnie ocenionych (tryb odwoławczy) – konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2009/1
rodzaj pliku : pdf
2010-06-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania