Oś 7 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 988/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 – Poddziałanie 7.1.2 Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 wynosiła:

- 13 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 818/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2010 r. ustalono rezerwę finansową dla przedmiotowego konkursu w wysokości 2 726 336,00 zł z EFRR.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/7.1.2/2009/2 alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi:

- 9 175 080,49 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 18 332 864,62 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 004 623,88 zł).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/7.1.2/2009/2. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2, a ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych nie uzyskały dofinansowania, tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.2/2009/2, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2;

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2;
rodzaj pliku : pdf

Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2.

Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/7.1.2/2009/2.
rodzaj pliku : pdf
2010-06-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania