Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej - Konkurs: RPOWZ/1.3.2/2009/1

W odpowiedzi na konkurs otwarty nr RPOWZ/1.3.2/2009/1 – Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym w dniu 29 września 2010 r. i 30 września 2010 r. wpłynęły dwa Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w targach o charakterze międzynarodowym, którym nadano numery WND-RPZP.01.03.02-32-025/10 oraz WND-RPZP.01.03.02-32-026/10.

Ocena formalna projektu nr WND-RPZP.01.03.02-32-025/10 została zakończona 11 października 2010 r., a projektu nr WND-RPZP.01.03.02-32-026/10 dnia 13 października 2010 r.

W trakcie oceny formalnej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do jednorazowej poprawy dokumentacji aplikacyjnej.

W wyniku weryfikacji projekt nr WND-RPZP.01.03.02-32-025/10 został oceniony jako poprawny formalnie, w związku z czym został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytoryczno –ekonomicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty. Projekt nr WND-RPZP.01.03.02-32-026/10 nie spełnił wymogów formalnych i został wyłączony z procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionego projektu wynosi 40 943, 00 zł. Projekt opiewa na wartość dofinansowania w wysokości 16 922,50 zł (kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ujęta w ww. wniosku o dofinansowanie wynosi 14 384,12 zł).

2010-10-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania