2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/2.2.2/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 28 października 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/2.2.2/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna Poddziałanie 2.2.2 Sieci dystrybucji gazu ziemnego

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 2.2.2 wspierane będą projekty mające na celu poprawę zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii poza sieciami TEN-E. W szczególności wspierane będą projekty polegające na budowie sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacji (przebudowie) istniejących sieci dystrybucji, a także na zakupie lub budowie urządzeń i obiektów technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego i modernizację istniejących sieci dystrybucji. W ramach poddziałania 2.2.2 mogą być realizowane projekty w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 2.2.2 Sieci dystrybucji gazu ziemnego dofinansowanie na inwestycje udzielane jest wyłącznie operatorom sieci gazowych.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 19 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Nie przewiduje się minimalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

- 8 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 12 listopada 2010 r. do dnia 7 stycznia 2011 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - 2.2.2

Rejestr zmian - 2.2.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne i załączniki - Podziałanie 2.2.2

Wytyczne i załączniki - Podziałanie 2.2.2
rodzaj pliku : zip

Wniosek i instrukcja do wniosku - Poddziałanie 2.2.2

Wniosek i instrukcja do wniosku - Poddziałanie 2.2.2
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalnosci - Poddziałanie 2.2.2

Studium wykonalnosci - Poddziałanie 2.2.2
rodzaj pliku : zip

Załączniki - Poddziałanie 2.2.2

Załączniki - Poddziałanie 2.2.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria - Poddziałanie 2.2.2

Kryteria - Poddziałanie 2.2.2
rodzaj pliku : zip

Załącznik 6 do RPO WZ

Załącznik 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy

Wzór umowy 2.2.2
rodzaj pliku : pdf

Karty ocen

Karty ocen
rodzaj pliku : zip
2010-10-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania