4.4 Ochrona powietrza

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.4/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 29 października 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/4.4/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.4 Ochrona powietrza

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 4.4 Ochrona powietrza wspierane będą projekty inwestycyjne mające na celu poprawę jakości powietrza, realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, których wartość dofinansowania nie przekroczy 200 000 EUR.

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania to operacje mające na celu poprawę jakości powietrza obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (w tym gazowych i pyłowych).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 4.4 Ochrona powietrza dofinansowanie na inwestycje z zakresu jakości powietrza udzielane będzie przedsiębiorcom mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 7 200 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla MŚP:

- 7 999 999,99 PLN dla MŚP

Maksymalna wartość dofinansowania

- 200 000 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu:

60 % całkowitych wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców

50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców

40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorców

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców

- 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców

- 60 % całkowitych wydatków kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorców

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 12 listopada 2010 r. do dnia 3 stycznia 2011 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - 4.4 (17/12/2010)

Rejestr zmian - 4.4
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne i załączniki - 4.4 (17/12/2010)

Wytyczne i załączniki - 4.4
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja do wniosku o dofinansowanie 4.4

Wzór wniosku i instrukcja do wniosku o dofinansowanie 4.4
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności 4.4

Studium wykonalności 4.4
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 4.4

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 4.4
rodzaj pliku : zip

kryteria oceny 4.4

kryteria oceny 4.4
rodzaj pliku : zip

Metodologia 4.4

Metodologia 4.4
rodzaj pliku : zip

Załącznik 6 do RPO WZ

Załącznik 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

wykaz obszarów wiejskich

wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy

Wzór umowy
rodzaj pliku : pdf

Rozporzadzenia PROW - demarkacja

Rozporzadzenia PROW - demarkacja
rodzaj pliku : zip

Karty ocen 4.4

Karty ocen 4.4
rodzaj pliku : zip
2010-10-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania