1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.2.1/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 6 grudnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.2.1/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje – Technologie 1.2 Innowacje i transfer technologii Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu wspierane będą projekty polegające na:

- budowie, przebudowie i remoncie obiektów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu stworzenia lub rozwijania instytucji otoczenia biznesu poprzez świadczenie nowych lub znaczącego ulepszenia dotychczas stosowanych proinnowacyjnych usług;

- inwestycjach w wyposażenie IOB (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) niezbędne do świadczenia nowych lub znaczącego ulepszenia dotychczas stosowanych usług proinnowacyjnych;

Projekty objęte zasadami pomocy publicznej muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2009, Nr 85, Poz. 719).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu wsparcie udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców: Instytucjom Otoczenia Biznesu, prowadzonym w ramach: 

- Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;

- Jednostek organizacyjnych JST; 

- Organów administracji rządowej; 

- Organizacji pozarządowych;

- Jednostek sektora finansów publicznych (pozostałych); 

- Szkół Wyższych; 

-Przedsiębiorstw;

- Partnerstw wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 28 000 000 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Co do zasady nie przewiduje się minimalnych / maksymalnych wartości projektu

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:

Nie przewiduje się minimalnych oraz maksymalnych wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach);

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach);

- w przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej: 40%, 50%, 60%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach);

- 40%,50%, 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 3 lutego 2011 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2010 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 94 3177400 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Wytyczne 1.2.1

Wytyczne 1.2.1
rodzaj pliku : zip

Umowa o dofinansowanie 1.2.1

Umowa o dofinansowanie 1.2.1
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.2.1

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.2.1
rodzaj pliku : zip

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku 1.2.1

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku 1.2.1
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 1.2.1

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 1.2.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.2.1

Kryteria oceny 1.2.1
rodzaj pliku : zip

Rozporządzenia PROW - Demarkacja

Rozporządzenia PROW - Demarkacja
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : zip

Załącznik nr 6 do RPO WZ

Załącznik nr 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 1.2.1

Karty oceny 1.2.1
rodzaj pliku : zip
2010-12-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania