1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 28 grudnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje – Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów: 

- doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa; 

- doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności - z wyłączeniem finansowania o charakterze udziałowym - w szczególności:

   a) poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji,

   b) strategia finansowania inwestycji (potencjalne źródła finansowania); 

- doradztwo w zakresie jakości, w szczególności:

    a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania np. jakością lub środowiskowego (w tym koszty certyfikacji),

   b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej lub kwalifikacji personelu, 

   c) wydawania deklaracji zgodności producenta, w zakresie określonym w lit. b. 

- doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego, w szczególności związane z przygotowywaniem:

   a) biznes planu inwestycji,

   b) studium wykonalności inwestycji,

   c) ocena wpływu inwestycji na środowisko,

   d) dokumentacji technicznej inwestycji, z wyłączeniem doradztwa związanego z wypełnianiem formularzy wniosków o dofinansowanie z Programów Operacyjnych i PROW oraz formularzy załączników do wniosków o dofinansowanie.

- doradztwo w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

- doradztwo w zakresie przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych 

- doradztwo w zakresie tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, 

- doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowania planów marketingowych.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.1 dofinansowanie udzielane będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom , które posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 2 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: - 4 000 zł .

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może wynieść więcej niż: - 40 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: - 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy (pozbawiony znamion pomocy publicznej) wynosi: - 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Wysokość udziału cross-financingu może wynieść nie więcej niż: - 30% wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup usług doradczych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w trybie konkursu otwartego od dnia 12 stycznia 2011 r. do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny będą ogłaszane na bieżąco.

6. Miejsce składania dokumentacji

Uwaga!!!
Z dniem 12 grudnia 2011 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Wydziału Wdrażania RPO.
W związku z tym, wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu należy składać w punkcie przyjmowania wniosków aplikacyjnych, w nowej siedzibie Wydziału Wdrażania RPO przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

8. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 42 53 649, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - 1.3.1

Rejestr zmian - 1.3.1 (12.05.2012)
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne - Podziałanie 1.3.1

Wytyczne - Podziałanie 1.3.1
rodzaj pliku : zip

Wniosek i instrukcja do wniosku - Poddziałanie 1.3.1

Wniosek i instrukcja do wniosku - Poddziałanie 1.3.1
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku - Poddziałanie 1.3.1

Załączniki do wniosku - Poddziałanie 1.3.1
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy - Poddziałanie 1.3.1

Wzór umowy - Poddziałanie 1.3.1
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny - Poddziałanie 1.3.1

Kryteria oceny - Poddziałanie 1.3.1
rodzaj pliku : zip

Karta Oceny Ekonomiczno -Finansowej 1.3.1

Karta Oceny Ekonomiczno -Finansowej 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny merytoryczno- technicznej 1.3.1

Karta Oceny merytoryczno- technicznej 1.3.1
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Formalnej 1.3.1

Karta Oceny Formalnej 1.3.1
rodzaj pliku : pdf
2010-12-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania