6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

 

Zarząd województwa ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 30 grudnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2010/1

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych

Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym

Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

 

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 6.1.1 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące atrakcyjność województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki, których przedmiotem jest budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja:

- infrastruktury turystyki wodnej (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej),

- infrastruktury uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposażenie pijalni wód, baseny solankowe,

- publicznej infrastruktury turystycznej (m.in. place, deptaki, promenady, parki, szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, oznakowanie tras i szlaków, kolejki wąskotorowe, itp.),

- infrastruktury aktywnych form turystyki (np. turystyka zimowa, turystyka konna),

- bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (obszary wystawowe).

Projekt musi być zlokalizowany na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 6.1.1 dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie następującym typom beneficjentów, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zawartych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

- Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom;

- Jednostkom organizacyjnym JST;

- Organom administracji rządowej;

- Organizacjom pozarządowym;

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostkom organizacyjnym;

- Jednostkom sektora finansów publicznych (pozostałe);

- Parkom Narodowym i Krajobrazowym;

- Przedsiębiorstwom (innym niż mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008);

- Partnerstwom działającym na podstawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym utworzonym przez wyżej wymienione podmioty;

- Partnerstwom wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 8 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Co do zasady nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wyjątek stanowią gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), których lokalizacja projektu, którego dotyczy wniosek znajduje się na obszarach wiejskich, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.1 wyłącznie w przypadku, kiedy:

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie wyższa niż 500 000 zł na jedną miejscowość;

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie niższa niż 500 000 zł oraz beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ;

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ;

- 60% (pozbawionych znamion pomocy publicznej) całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 14 stycznia 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 42 53 649, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 6.1.1

Rejestr zmian 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.1.1

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalnosci

Wytyczne do Studium Wykonalnosci
rodzaj pliku : zip

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie 6.1.1

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 6.1.1

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny

Kryteria oceny
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania wskaźnika EFRR na rezultaty 6.1.1

Metodologia wyliczania wskaźnika EFRR na rezultaty 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy 6.1.1

Wzór umowy 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Załącznik 6 do RPO WZ

Załącznik 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 6.1.1

Karty oceny 6.1.1
rodzaj pliku : zip
2010-12-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania