Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej - konkurs RPOWZ/2.2.1/2010/1

Dnia 28 października 2010 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działania 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna, Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.2.1/2010/1 wynosi:

- 24 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór projektów w ramach Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne zakończono 7 stycznia 2011 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 5 wniosków o dofinansowanie. Ocena formalna rozpoczęła się 10 stycznia 2011 r.

Dnia 04 lutego 2011 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów.

W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 5 poprawnych formalnie projektów, na łączną kwotę wydatków 52 670 076,00 zł (wartość wydatków kwalifikowanych: 35 675 000,00 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 14 270 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zalaczniki:

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne
rodzaj pliku : pdf
2011-02-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania