6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

Wyniki oceny formalnej - Konkurs nr RPOWZ/6.2.2/2010/1

Dnia 5 listopada 2010r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Łączna kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 20 000 000 zł.

Nabór projektów w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym zakończono 05 stycznia 2011r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 15 wniosków, w tym jeden został wycofany przed zakończeniem naboru projektów. Ocenie formalnej, która zakończyła się 14 lutego 2011r. podlegało 14 wniosków aplikacyjnych.

Wszystkie projekty spełniły wymogi oceny formalnej i zostały pozytywnie ocenione. Poprawne formalnie wnioski aplikacyjne opiewają na całkowitą wartość projektów 50 004 148,87 zł w tym wydatków kwalifikowalnych 49 299 039,89 zł. Wnioskowana łączna kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 36 972 526,88 zł.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna zostanie skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zalaczniki:

Lista zbiorcza projektow wycofanych

Lista zbiorcza projektów wycofanych
rodzaj pliku : pdf

Lista zbiorcza projektów pozytywnych formalnie

Lista zbiorcza projektów pozytywnych formalnie
rodzaj pliku : pdf
2011-02-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania