Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.2.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 310/11 z dnia 8 marca 2011 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/2.2.1/2010/1 – Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/2.2.1/2010/1 wynosi:

- 24 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z tym, iż wszystkie poddane weryfikacji wnioski uzyskały ocenę pozytywną, rezerwa finansowa w ramach przedmiotowego konkursu nie została wyznaczona.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/2.2.1/2010/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi:

- 14 270 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 52 670 076,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 35 675 000,00 zł).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/2.2.1/2010/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/2.2.1/2010/1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej dla przedmiotowego konkursu, tym samym kolejność projektów na liście uzależniona jest wyłącznie od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno - finansowej i merytoryczno - technicznej.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/2.2.1/2010/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/2.2.1/2010/1.

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/2.2.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2011-03-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania