4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1616/13 z dnia 02 października 2013 roku podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1 – Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom” Poddziałanie 4.5.2 „Zapobieganie zagrożeniom”, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów.

Dnia 28 stycznia 2010r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1 – Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1 wynosiła 15 600 000,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W kwocie tej mieściła się rezerwa finansowa w wysokości 3 120 000,00 zł z EFRR.

Uchwałą nr 1355/10 z dnia 29 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu RPOWZ/4.5.2/2010/1 Poddziałanie 4.5.2. „Zapobieganie zagrożeniom”, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustalił listę rezerwową projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Powyższa uchwała została następnie zaktualizowana uchwałą Zarządu nr 1497/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektowi umieszczonemu na liście rezerwowej. Uchwałą nr 1824/10 z dnia 7 października 2010 r. ustalono ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1, zaktualizowaną następnie uchwałami nr 1946/10 z dnia 26 października 2010 r., nr 1431/11 z dnia 6 września 2011 r., nr 508/13 z 4 kwietnia 2013 r., nr 1356/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r., nr 1429/13 z dnia 3 września 2013 r. i nr 1544/13 z dnia 18 września 2013 r. przyznającymi dofinansowanie kolejnym projektom z listy rezerwowej.

W wyniku pojawienia się wolnych środków w ramach Poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom, możliwe stało się skierowanie zapytania do Wnioskodawcy – Gminy Resko, której projekt pn. „Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko” znajdował się na ostatecznej liście rezerwowej, czy nadal jest zainteresowana realizacją projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Wnioskodawca wyraził chęć przystąpienia do realizacji przedmiotowego projektu.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1616/13 z dnia 02 października 2013 roku podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu. Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 989 912,58 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 541 425,69 zł (100% EFRR).

Gmina Resko, której projekt znalazł się na liście projektów skierowanych do dofinansowania, została poinformowana o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.2/2010/1.

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.2/2010/1.
rodzaj pliku : xls

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.2/2010/1

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.2/2010/1
rodzaj pliku : xls
2013-10-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania