Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1592/14 z dnia 9 września 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1 – Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 28 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1 – Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 15 600 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu została wyznaczona rezerwa finansowa w wysokości 3 120 000,00 zł z EFRR.

Uchwałą nr 1355/10 z dnia 29 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu RPOWZ/4.5.2/2010/1 Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom, oraz ustalił listę rezerwową projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Pojawienie się wolnych środków w konkursie nr RPOWZ/4.5.2/2010/1 umożliwiło zaproponowanie wsparcia dla wniosku nr WND-RPZP.04.05.02-32-018/10 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra Szczecińska poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem”. Wnioskodawca wyraził chęć realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach RPO WZ. Zmodyfikowana dokumentacja aplikacyjna złożona przez Wnioskodawcę podlegała ponownej ocenie formalnej.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1592/14 z dnia 9 września 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu.

Całkowita wartość projektu to 909 628,40 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 226 147,23 zł (100% EFRR).

Gmina Dobra, której projekt znalazł się na liście projektów skierowanych do dofinansowania, została poinformowana o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów.

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów.
rodzaj pliku : pdf
2014-09-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania