1.1.1 Schemat A - Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat A/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 24 marca 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat A/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, których przedmiotem są projekty inwestycyjne o całkowitej wartości projektu większej niż 200 000 zł zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez: 

- rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej,

- dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług,

- zmianę produktu lub usługi, 

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług,

- uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ.Urz.UE L 214 z 09.08.2008, str.3), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 15 000 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalna całkowita wartość projektu wynosi:

- 200 000,01 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

- 20 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

– 7 999 999, 99 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

- 1 000 000 PLN.

- Dodatkowo:

Wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 300 tys. PLN – dotyczy projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w osi priorytetowej nr III, Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej)

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej)

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 8 kwietnia 2010 r. do dnia 24 maja 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2010 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub gpi@wzp.pl,

bądź telefonicznie pod numery tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.1.1 Schemat A

Rejestr zmian 1.1.1 Schemat A
rodzaj pliku : doc

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat A

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat A
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat A

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat A
rodzaj pliku : zip

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.1.1 Schemat A

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.1.1 Schemat A
rodzaj pliku : zip

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : zip

Rozporządzenia PROW - demarkacja

Rozporządzenia PROW - demarkacja
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.1.1 Schemat A

Kryteria oceny 1.1.1 Schemat A
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie 1.1.1 Schemat A

Wzór umowy o dofinansowanie 1.1.1 Schemat A
rodzaj pliku : zip

Karta oceny ekonomiczno - finansowej

Karta oceny ekonomiczno - finansowej 1.1.1 A
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny formalnej

Karta oceny formalnej 1.1.1 A
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytoryczno - technicznej

Karta oceny merytoryczno - technicznej 1.1.1 A
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej

Karta oceny środowiskowej 1.1.1 A
rodzaj pliku : pdf
2010-03-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania