1.1.1 Schemat B Małe dotacje - Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 24 marca 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat B „MAŁE DOTACJE”

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach schematu B „MAŁE DOTACJE” poddziałania 1.1.1 wspierane będą przedsięwzięcia o całkowitej wartości projektu nieprzekraczającej 200 000 zł, zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw, w szczególności projekty polegające na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ.Urz.UE L 214 z 09.08.2008, str.3), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 7 500 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Maksymalna całkowita wartość projektu:

– 200 000 PLN

Nie przewiduje się minimalnych / maksymalnych wartości dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej)

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej)

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 8 kwietnia 2010 r. do dnia 24 maja 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2010 r .

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl lub gpi@wzp.pl, bądź telefonicznie pod numery tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.1.1 Schemat B Małe Dotacje

Rejestr zmian 1.1.1 Schemat B Małe Dotacje
rodzaj pliku : doc

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat B

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat B
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat B

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.1 Schemat B
rodzaj pliku : zip

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.1.1 Schemat B

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.1.1 Schemat B
rodzaj pliku : zip

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : zip

Rozporządzenia PROW - demarkacja

Rozporządzenia PROW - demarkacja
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.1.1 Schemat B

Kryteria oceny 1.1.1 Schemat B
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie 1.1.1 Schemat B

Wzór umowy o dofinansowanie 1.1.1 Schemat B
rodzaj pliku : zip

Karta oceny formalnej

Karta oceny formalnej 1.1.1 B Małe dotacje
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytoryczno - technicznej

Karta oceny merytoryczno - technicznej 1.1.1 B Małe dotacje
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej

Karta oceny środowiskowej 1.1.1 B Małe dotacje
rodzaj pliku : pdf
2010-03-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania