4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią

Konkurs nr RPOWZ/4.1/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 31 marca 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/4.1/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 4.1 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego polegające na:

a) budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeń służących do produkcji, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,

b) budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeń służących do produkcji, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii,

c) zakupie lub modernizacji urządzeń służących do produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Projekty polegające na termomodernizacji obiektów nie będą dofinansowywane.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Przedsiębiorstwa energetyczne - w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

Łączna kwota: 90 000 000 PLN, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 76 500 000 PLN 

- Budżet Państwa – 13 500 000 PLN

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

20 mln PLN - energia odnawialna wiatrowa, słoneczna : 

10 mln PLN w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu 

10 mln PLN dla projektów w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych, dla pozostałych 20 mln PLN

10 mln PLN w zakresie budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 

3 mln PLN na terenach objętych wsparciem PROW. Poniżej 3 mln PLN – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW) na obszarach nie objętych PROW: bez wartości minimalnej.

Nie przewiduje się maksymalnych wartości dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

- 60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał .

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 4.1 RPO WZ. (23/04/2010)

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 4.1 RPO WZ.
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców

Wytyczne dla wnioskodawców - Działanie 4.1
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalności

Wytyczne do Studium Wykonalności - Działanie 4.1
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie - Działanie 4.1
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - Działanie 4.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny projektów

Kryteria oceny projektów - Działanie 4.1
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania nakładów

Metodologia wyliczania nakładów - Działanie 4.1
rodzaj pliku : zip

Załącznik 6 do RPO WZ

Załącznik 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarow wiejskich

Wykaz obszarow wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - Działanie 4.1
rodzaj pliku : pdf

Decyzja komisji w sprawie kogeneracji

Decyzja komisji w sprawie kogeneracji
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 4.1

Karty oceny 4.1
rodzaj pliku : zip
2010-03-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania