1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 kwietnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2010/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.3 wspierane będą zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego innowacyjne projekty inwestycyjne, zakładające wdrożenie nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399, z późn. zm.).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- Łączna kwota: 30 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:

minimalna wartość – 40 tys. PLN,

maksymalna wartość – 7 999 999,99 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu 

- 4 mln PLN.

Dodatkowo:

Wartość dofinansowania projektu powyżej 300 tys. PLN - dotyczy projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w osi priorytetowej nr III, Działanie – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, (projekty niedotyczące działalności transportowej) 

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej) 

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej) Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej) 

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej)

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 17 maja 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2010 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.1.3

Rejestr zmian 1.1.3
rodzaj pliku : pdf

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.1.3

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.3 - 24/06/2010

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.1.3

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny

Kryteria oceny
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim
rodzaj pliku : zip

Rozporzadzenia PROW - demarkacja

Rozporzadzenia PROW - demarkacja
rodzaj pliku : zip

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Formalnej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Środowiskowej

Karta Oceny Środowiskowej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Ekonomiczno-Finansowej

Karta Oceny Ekonomiczno-Finansowej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Merytoryczno-Technicznej

Karta Oceny Merytoryczno-Technicznej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf
2010-04-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania