5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Konkurs nr RPOWZ/5.2.2/2010/1

Zarząd województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 12 maja 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/5.2.2/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura, rewitalizacja Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego wspierane będą zlokalizowane na terenie województwa Zachodniopomorskiego operacje mające na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa i dóbr kultury zlokalizowanych poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, m. in.:

- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych (obiekty historyczne, układy urbanistyczne i ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe, pozostałości historycznego osadnictwa),

- zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem,

- digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych,

- konserwacja publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów,

- zabezpieczenie przed nielegalnym wywozem, kradzieżą lub zniszczeniem zabytków ruchomych.

W ramach uzupełnienia realizowanych przedsięwzięć przewiduje się poprawę dostępu do obiektów zabytkowych (budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych: dróg dojazdowych (jedynie na terenie wpisanym do rejestru zabytków), alei zabytkowych, kładek oraz tworzenie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych itp.). W powiązaniu z w/w typami projektów umożliwione jest również kompleksowe zagospodarowywanie otoczenia obiektów zabytkowych. Otoczenie to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Projekty z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego dotyczą:

- obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

- zabytków wpisanych do inwentarza muzealiów,

- zabytków wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego.

W przypadku zabytków ruchomych na równi z wpisem do rejestru zabytków traktuje się wpis do inwentarza muzeum lub zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego.

Projekt musi być zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz znajdować się poza obszarem SOM.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach Poddziałania 5.2.2 dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

· Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

· Jednostki organizacyjne JST;

· Organy administracji rządowej;

· Organizacje pozarządowe;

· Instytucje kultury;

· Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe);

· Parki Narodowe i Krajobrazowe;

· Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

· Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 8 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:

- do 20 000 000 PLN

- lub do 4 000 000 PLN (dla projektów z zakresu konserwacji zabytków ruchomych, zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe).

Gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), których lokalizacja projektu, którego dotyczy wniosek znajduje się na obszarach wiejskich, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.2 wyłącznie w przypadku, kiedy:

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie wyższa niż 500 tys. PLN na jedną miejscowość;

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie niższa niż 500 tys. PLN oraz beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. PLN, z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 tys. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 tys. PLN).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ.

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ.

- 60% (pozbawionych znamion pomocy publicznej) całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 27 maja 2010 r. do dnia 12 lipca 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2010 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Wytyczne dla wnioskodawców

Wytyczne dla wnioskodawcówv 5.2.2
rodzaj pliku : zip

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Wytyczne SW formularz

Wytyczne SW formularz
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umów partnerskich

Wytyczne w zakresie umów partnerskich
rodzaj pliku : zip

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania wskaźnika nakładyna rezultaty

Metodologia wyliczania wskaźnika nakładyna rezultaty
rodzaj pliku : zip

Wzór umowa o dofinansowanie

Wzór umowa o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Kryteria formalne

Kryteria formalne
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno-finansowe

Kryteria merytoryczno-finansowe
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 6 do RPO WZ. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie

Załącznik 6 do RPO WZ. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich

wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 5.2.2

Karty oceny - 5.2.2
rodzaj pliku : zip
2010-05-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania