6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Konkurs nr RPOWZ/6.4/2010/1

 
Zarząd województwa ZACHODNIOPOMORSKIEGO
jako
Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 20 maja 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Konkurs nr RPOWZ/6.4/2010/1
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
 
 
 
 
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 
W ramach działania 6.4 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których przedmiotem jest:
-           budowa lub przebudowa sieci energetycznej i tramwajowych podstacji trakcyjnych;
-           budowa lub przebudowa układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach lub w zajezdniach;
-           budowa lub przebudowa zajezdni autobusowych, tramwajowych;
-           budowa lub przebudowa infrastruktury punktowej (np. stacje kolejowe, integracyjne węzły             przesiadkowe, systemy parkingowe typu „park&ride” oraz „bike&ride”, wraz z towarzyszącą         infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów);
-           nabycie nowego lub modernizacja taboru szynowego, w ramach publicznego transportu    miejskiego;
-           budowa lub przebudowa stacji dystrybucji gazu ziemnego lub biopaliw, tylko w połączeniu
            z zakupem ekologicznych autobusów przeznaczonych do obsługi środków transportu      publicznego;
-           zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy spełniające, co najmniej wymogi         normy emisji zanieczyszczeń Euro V.
 
 
2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 
Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-           Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-           Przedsiębiorcy - Operatorzy świadczący usługi komunikacji miejskiej.
 
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
 
- 32 500 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach działania – 100 mln PLN w zakresie projektów inwestycyjnych i zakupu taboru.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
         85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:
-          15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 
 
5. Termin składania wniosków o dofinansowanie
 
od dnia 20 maja 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 15:00.
 
 
6. Miejsce składania dokumentacji
 
Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin
 
 
7. Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał  2010 roku.
 
 
8. Tryb odwoławczy
 
Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.
 
 
9. Informacje dodatkowe
 
Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.
 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

 

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 6.4

Rejestr zmian 6.4
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.4

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.4
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalności 6.4

Wytyczne do Studium Wykonalności 6.4
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 6.4

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 6.4
rodzaj pliku : zip

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie poddziałania 6.4 oraz wzór wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie poddziałania 6.4 oraz wzór wniosku
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania wskaźnika dofinansowania z RPO na rezultaty 6.4

Metodologia wyliczania wskaźnika dofinansowania z RPO na rezultaty 6.4
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie 6.4

Wzór umowy o dofinansowanie 6.4
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 6.4

Karty oceny 6.4
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne 6.4

Kryteria formalne 6.4
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno-finansowe 6.4

Kryteria merytoryczno-finansowe 6.4
rodzaj pliku : pdf
2010-05-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania