1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Zarząd Województwa zachodniopomorskiego

 jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 lipca 2010 r.

nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.2 wspierane będą projekty inwestycyjne, zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez:  rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej,

- dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług, 

- zmianę produktu lub usługi,

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług,

- uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

- małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw), które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 30 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

- 2 000 000 PLN

Minimalna/ maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:

- minimalna wartość – 40 000 PLN

- maksymalna wartość – 7 999 999, 99 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej)

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw, z (projekty niedotyczące działalności transportowej)

- 60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej)

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 16 sierpnia 2010 r. do dnia 29 września 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej 1.1.2

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.1.2

Wytyczne dla Wnioskodawców
rodzaj pliku : zip

Wzór i Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie 1.1.2

Wzór i Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.2

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.1.2

Kryteria oceny 1.1.2
rodzaj pliku : zip

Rozporządzenie MRiRW demarkacja z PROW 1.1.2

Rozporządzenie MRiRW demarkacja z PROW
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim

Wykaz obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim
rodzaj pliku : zip

Załącznik 6 do RPO WZ.

Załącznik 6 do RPO WZ. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie 1.1.2

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Karta Oceny Formalnej 1.1.2

Karta Oceny Formalnej 1.1.2
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Merytoryczno-Technicznej 1.1.2

Karta Oceny Merytoryczno-Technicznej 1.1.2
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Środowiskowej 1.1.2

Karta Oceny Środowiskowej 1.1.2
rodzaj pliku : pdf

Kartę oceny ekonomiczno-finansowej Poddziałania 1.1.2

Kartę oceny ekonomiczno-finansowej Poddziałania 1.1.2
rodzaj pliku : pdf
2010-07-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania