5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/5.1.2/2010/1

Zarzad Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 2 sierpnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/5.1.2/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura, rewitalizacja Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych wspierane będą projekty mające na celu rozwój infrastruktury informacji turystycznej w regionie poprzez:

– budowę, rozbudowę i modernizację centrów informacji turystycznej (w tym zakup niezbędnego wyposażenia i aplikacji komputerowych), 

- budowę, rozbudowę i modernizację infomatów, 

- zakup i instalację systemów/aplikacji komputerowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z informacją turystyczną lub polepszających funkcjonowanie procesu udzielania informacji turystycznej (poszczególne systemy mają być niezbędne do realizacji zadań związanych z informacją turystyczną lub polepszających funkcjonowanie procesu udzielania informacji turystycznej. Nie ma możliwości uzyskania wsparcia dla projektu polegającego jedynie na zakupie i instalacji systemu operacyjnego np. typu Windows.)

Projekt musi być zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz znajdować się poza obszarem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

• Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom;

• Jednostkom organizacyjnym JST;

• Organom administracji rządowej;

• Organizacjom pozarządowym;

• Instytucjom kultury;

• Jednostkom sektora finansów publicznych (pozostałe);

• Partnerstwom wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 4 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), których lokalizacja projektu, którego dotyczy wniosek znajduje się na obszarach wiejskich, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.2 wyłącznie w przypadku, kiedy: 

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie wyższa niż 500 000 PLN na jedną miejscowość; 

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie niższa niż 500 tys. PLN oraz beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 000 PLN, z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 000 PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 000 PLN).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ,

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ, 

- 60% (pozbawionych znamion pomocy publicznej) całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 17 sierpnia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - 5.1.2 - 17.09.10

Rejestr zmian - 5.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 5.1.2

Wytyczne dla wnioskodawców 5.1.2
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalności 5.1.2

Wytyczne do Studium Wykonalności
rodzaj pliku : zip

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie 5.1.2

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 5.1.2

Załączniki do wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania nakładów na rezultaty 5.1.2

Metodologia wyliczania nakładów na rezultaty
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 5.1.2

Wytyczne w zakresie umów partnerskich
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy/porozumienia 5.1.2

Wzór umowy/porozumienia
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarow wiejskich 5.1.2

Wykaz obszarow wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6 do RPO WZ

Załącznik nr 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne 5.1.2

Kryteria formalne
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno-finansowe 5.1.2

Kryteria merytoryczno-finansowe
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 5.1.2

Karty oceny - 5.1.2
rodzaj pliku : zip
2010-08-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania