6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.1.2/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 2 sierpnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.1.2/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym wspierane będą wyłącznie operacje mające na celu rozwój infrastruktury informacji turystycznej w regionie poprzez:

– budowę, rozbudowę i modernizację centrów informacji turystycznej (w tym zakup niezbędnego wyposażenia i aplikacji komputerowych),

- zakup i instalację infomatów,

- zakup i instalację specjalistycznych systemów/aplikacji komputerowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z informacją turystyczną lub polepszających funkcjonowanie procesu udzielania informacji turystycznej.

Projekt musi być zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz znajdować się na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

• Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom;

• Jednostkom organizacyjnym JST;

• Organom administracji rządowej;

• Organizacjom pozarządowym;

• Instytucjom kultury;

• Jednostkom sektora finansów publicznych (pozostałe);

• Partnerstwom wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 4 500 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), których lokalizacja projektu, którego dotyczy wniosek znajduje się na obszarach wiejskich, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.2 wyłącznie w przypadku, kiedy: 

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie wyższa niż 500 000 PLN na jedną miejscowość; 

- wartość dofinansowania, o którą wnioskują będzie niższa niż 500 000 PLN oraz beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 000 PLN, z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 000 PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 000 PLN).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ, 

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: 

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ,

- 60% (pozbawionych znamion pomocy publicznej) całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć objętych pomocą publiczną.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 17 sierpnia 2010 do dnia 30 września 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - 6.1.2 - 17.09.10

Rejestr zmian - 6.1.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 6.1.2

Wytyczne dla wnioskodawców 6.1.2
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalności 6.1.2

Wytyczne do Studium Wykonalności
rodzaj pliku : zip

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie 6.1.2

Instrukcja i wzór wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 6.1.2

Załączniki do wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania nakładów na rezultaty 6.1.2

Metodologia wyliczania nakładów na rezultaty
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 6.1.2

Wytyczne w zakresie umów partnerskich
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy/porozumienia 6.1.2

Wzór umowy/porozumienia
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarow wiejskich 6.1.2

Wykaz obszarow wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6 do RPO WZ

Załącznik nr 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne 6.1.2

Kryteria formalne
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno-finansowe 6.1.2

Kryteria merytoryczno-finansowe
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 6.1.2

Karty oceny - 6.1.2
rodzaj pliku : zip
2010-08-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania