6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/LPR/2010/1 (Poddziałanie 6.6.1)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 2 sierpnia 2010 r. nabór Lokalnych Programów Rewitalizacji, w ramach których realizowane będą projekty dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Konkurs nr RPOWZ/LPR/2010/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura, rewitalizacja Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym

1. Lokalne Programy Rewitalizacji dopuszczone do udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie przygotowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji i przyjęte uchwałą organu stanowiącego gmin i miast na prawach powiatu z województwa zachodniopomorskiego.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą zgłaszać Lokalne Programy Rewitalizacji

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania LPR-ów w ramach niniejszego konkursu są gminy i miasta na prawach powiatu z województwa zachodniopomorskiego.

3. Wartość i poziom dofinansowania wydatków związanych z przygotowaniem Lokalnych Programów Rewitalizacji

Najwyżej ocenione Lokalne Programy Rewitalizacji uzyskają zwrot poniesionych wydatków na przygotowanie przedmiotowego dokumentu. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50 tys. PLN. Maksymalny poziom dofinansowania dla najlepszych LPR wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

4. Łączna kwota środków przeznaczonych na refundacje kosztów przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

- 300 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego:

• alokacja przeznaczona na dofinansowanie LPR w ramach Poddziałania 5.5.1 wynosi 200 000 PLN,

• alokacja przeznaczona na dofinansowanie LPR w ramach Poddziałania 6.6.1 wynosi 100 000 PLN.

5. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

Lokalne Programy Rewitalizacji można składać osobiście od dnia 17 sierpnia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. do godziny 15.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2010 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 425 36 49, 091 44 11 150, 091 44 11 151, 091 44 11 146, 091 44 11 150, 091 44 11 638, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 8 504 lub pod nr infolinii: 0 800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w ramach konkursu na Lokalne Programy Rewitalizacji

Rejestr zmian w ramach konkursu na Lokalne Programy Rewitalizacji
rodzaj pliku : pdf

Regulamin konkursu Lokalnych Programów Rewitalizacji

Regulamin konkursu Lokalnych Programów Rewitalizacji
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne w zakresie opracowania LPR

Wytyczne w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji
rodzaj pliku : pdf

Wzór wniosku aplikacyjnego LPR

Wzór wniosku aplikacyjnego LPR
rodzaj pliku : doc

Umowa o dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem LPR 6.6.1

Umowa o dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczne LPR

Kryteria merytoryczne LPR
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny LPR

Karty oceny LPR
rodzaj pliku : zip
2010-08-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania