4.2 Gospodarka odpadami

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.2/2010/1

Uwaga!!!
Z dniem 25 października 2010 r. nastąpi zmiana adresu siedziby
Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie.
W związku z tym, wnioski o dofinansowanie w ramach na konkursy
do działania 4.2 Gospodarka odpadami
będzie mozna składać w nowej siedzibie przy al. Monte Cassino 2 oraz
w poprzedniej siedzibie przy ul. Andersa 34 do dnia zakończenia konkursu.

 

Zarząd województwa Zachodniopomorskiego

 jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 31 sierpnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/4.2/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Ddziałanie 4.2 Gospodarka odpadami

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach trybu konkursowego do dofinansowania będą kwalifikować się następujące typy projektów:

1. kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające co najmniej: selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami;

2. budowa, rozbudowa, przebudowa:

• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

• składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów),

• instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu, w szczególności demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania odpadów z niego powstałych, demontażu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie zbieranych, mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji,

• instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania,

• instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,

• instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. Projekty wskazane powyżej powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami. Ponadto, projekty muszą być zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz planami lokalnymi (jeśli istnieją). Priorytetowo będą traktowane projekty w zakresie selektywnego zbierania odpadów realizujące wskaźnik kluczowy dla działania.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 4.2. dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

• Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom,

• Jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,

• Przedsiębiorcom.

 

• Partnerstwom wyżej wymienionych podmiotów,

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 20 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Co do zasady nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: 

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

Minimalna wartość dofinansowania projektów w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadów na obszarach objętych wsparciem PROW:

- projekty powyżej 200 tys. zł

- projekty poniżej 200 tys zł – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 150 tys PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15 września 2010 r. do dnia 29 października 2010 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS.
Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np:
"Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web".
Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu.
Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 4.2 RPO WZ.

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla działania 4.2 RPO WZ.
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne i załączniki do wytycznych 4.2

Wytyczne i załączniki do wytycznych 4.2
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie i instrukcja do wniosku 4.2

Wzór wniosku o dofinansowanie i instrukcja do wniosku 4.2
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności - 4.2 gospodarka odpadami

Studium wykonalności - 4.2 gospodarka odpadami
rodzaj pliku : zip

Zalaczniki do wniosku o dofinansowanie 4.2

Zalaczniki do wniosku o dofinansowanie 4.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne ekonomiczno-finansowe i merytoryczno-techniczne 4.2

Kryteria formalne ekonomiczno-finansowe i merytoryczno-techniczne 4.2
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania dofinansowanie z RPO na rezultaty

Metodologia wyliczania dofinansowanie z RPO na rezultaty
rodzaj pliku : zip

Załącznik nr 6 do RPO WZ

Załącznik nr 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : pdf

Wzor umowy 4.2

Wzor umowy 4.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów RPO WZ 4.2

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów RPO WZ 4.2
rodzaj pliku : pdf

Rozporządzenie MRiRW Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Rozporządzenie MRiRW Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
rodzaj pliku : pdf

Rozporządzenie MRiRW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozporządzenie MRiRW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 4.2

Karty oceny 4.2
rodzaj pliku : zip
2010-08-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania