1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 września 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania dofinansowanie będzie przyznawane na realizację dwóch typów projektów:

Typ 1: UDZIAŁ W TARGACH/ WYSTAWACH – dotyczący udziału w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze (organizowanych w kraju, jak i za granicą)

TYP 2: UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ – dotyczący udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w branżowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach odbywających się za granicą, pod warunkiem, że:

1. we wcześniejszym terminie: ­

Organizator misji złoży do Instytucji Zarządzającej RPO Wniosek o rekomendację dla misji gospodarczej, ­

Instytucja Zarządzająca RPO, po rozpatrzeniu Wniosku Organizatora misji, rekomenduje misję do dofinansowania. Udzielenie rekomendacji ma postać „Listy branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ” zamieszczonej na stronach www.rpo.wzp.pl.

2. Udział w misji gospodarczej weźmie co najmniej 5 przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Polski.

Organizatorami branżowych misji gospodarczych, realizowanych ramach RPO WZ mogą być: ­

instytucje otoczenia biznesu (nie działające dla zysku) – IOB, ­

jednostki samorządu terytorialnego – JST, ­

instytucje zrzeszające przedsiębiorców,

pod warunkiem, że w ramach prowadzonej działalności statutowej podmioty te realizują przedsięwzięcia na rzecz wsparcia przedsiębiorczości.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadającym siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego:

- mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

Typ 1: UDZIAŁ W TARGACH/ WYSTAWACH - 2 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYP 2: UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ - 1 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/maksymalne wartości wydatków kwalifikowalnych/dofinansowanie projektu  minimalny/maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi:

I typ Projektów: - 4 tys. PLN

II typ Projektów: - 4 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

I typ Projektów: - 20 tys. PLN

II typ Projektów: - 10 tys. PLN

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15.10.2010 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

W trybie konkursu otwartego nabór projektów i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny są ogłaszane na bieżąco.

6. Miejsce składania wniosków o dofinansowanie

Dokumentację można składać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

Kolumba 60A

70-203 Szczecin

7. tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

Dokumentacja będzie dostępna na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 48 89 994, 091 42 53 645 w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.3.2

Rejestr zmian 1.3.2 - 11.07.2011
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.3.2
rodzaj pliku : zip

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 1.3.2

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 1.3.2
rodzaj pliku : zip

KRYTERIA OCENY 1.3.2

KRYTERIA OCENY 1.3.2
rodzaj pliku : zip

WZÓR ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 1.3.2

WZÓR ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 1.3.2
rodzaj pliku : zip

WZÓR WNIOSKU,UMOWY, SPRAWOZDANIA REKOMENDACJA MISJI 1.3.2

WZÓR WNIOSKU,UMOWY, SPRAWOZDANIA REKOMENDACJA MISJI 1.3.2
rodzaj pliku : zip

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 1.3.2

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 1.3.2
rodzaj pliku : zip

Karta Oceny Formalnej wniosków o dofinansowanie projektów

Karta Oceny Formalnej wniosków o dofinansowanie projektów
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Formalnej wniosków o rekomendację dla branżowej misji

Karta Oceny Formalnej wniosków o rekomendację dla branżowej misji gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej wniosków o dofinansowanie

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej wniosków o dofinansowanie projektów
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej o rekomendację dla branżowej

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej o rekomendację dla branżowej misji gospodarczej
rodzaj pliku : pdf
2010-09-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania