3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/3.1/2010/1

Uwaga!!!
Z dniem 25 października 2010 r. nastąpi zmiana adresu siedziby
Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie.
W związku z tym, wnioski o dofinansowanie w ramach na konkursu
do działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
będzie moŜna składać w nowej siedzibie przy al. Monte Cassino 2 oraz
w poprzedniej siedzibie przy ul. Andersa 34 do dnia zakończenia konkursu.

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 5 października 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/3.1/2010/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące atrakcyjność województwa, których przedmiotem jest:

- budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych bezpiecznych sieci szerokopasmowych współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi,

- tworzenie otwartych i dostępnych publicznie punktów dostępu umożliwiających dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej – tzw. Hotspot-ów. 

- wyposażenie centrów zarządzania sieciami szerokopasmowymi w niezbędną infrastrukturę informatyczną,

- tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dofinansowanie udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

- Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom,

- Jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu terytorialnego, posiadającym osobowość prawną,

- Szkołom wyższym,

- Jednostkom naukowym, 

- Jednostkom sektora finansów publicznych (pozostałym),

- Organizacjom pozarządowym,

- Partnerstwom ww. podmiotów, reprezentowanym przez lidera.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 59 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji realizowanych wyłącznie na terenach gmin o szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: 

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji realizowanych wyłącznie na terenach gmin o szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej

Dla projektów objętych pomocą publiczną:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 20 października 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Kolumba 60A lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Kolumba 60A

70-035 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2011 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, 091 425 36 49, faks: 091 488 99 94 lub 091 425 36 45, w Koszalinie: 094 34 28 522, 094 342 85 04 lub pod nr infolinii: 0800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 3.1

Rejestr zmian 3.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne i załączniki 3.1

Wytyczne i załączniki 3.1
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności - 3.1

Studium wykonalności - 3.1
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie i instrukcja do wniosku 3.1

Wzór wniosku o dofinansowanie i instrukcja do wniosku 3.1
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 3.1

Wytyczne w zakresie umów partnerskich 3.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria 3.1

Kryteria 3.1
rodzaj pliku : zip

Załącznik nr 6 do RPO WZ

Załącznik nr 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Zalaczniki do wniosku o dofinansowanie 3.1

Zalaczniki do wniosku o dofinansowanie 3.1
rodzaj pliku : zip

Wzor umowy 3.1

Wzor umowy 3.1
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 3.1

Karty oceny - 3.1
rodzaj pliku : zip
2010-10-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania