1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/2011/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 7 września 2011 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/2011/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym będą wspierane następujące typy projektów:

a) Typ 1: udział w targach i wystawach – w ramach którego podmioty z sektora MSP mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach i wystawach o międzynarodowym charakterze.

b) Typ 2: udział w misji gospodarczej – w ramach, którego podmioty z sektora MSP mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w branżowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach za granicą, pod warunkiem, iż dana misja będzie przez Instytucję Zarządzającą RPO rekomendowana do dofinansowania, następnie z organizatorem zostanie podpisana Umowa o współpracy oraz, że w misji weźmie udział co najmniej 5 przedsiębiorców.

c) Typ 3: organizacja misji gospodarczej – w ramach którego Organizator ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na zorganizowaniu misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw, a następnie przekazuje wsparcie w formie bezzwrotnej poszczególnym uczestnikom misji gospodarczych jako pomoc de minimis. Przedsiębiorcy uczestniczący w misji gospodarczej dofinansowanej w ramach III typu projektów nie są zobowiązani do składania wniosków aplikacyjnych do Wydziału Wdrażania RPO. Szczegółowe zasady udziału w misji w ramach III typu projektów określa organizator misji.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie następującym typom beneficjentów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zawartych w Dokumentacji konkursowej:

a) w ramach I typu projektów:

- mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom , które posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;

b) w ramach II typu projektów:

- mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom , które posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;

c) w ramach III typu projektów:

- Jednostkom Samorządu Terytorialnego,

- Instytucjom Otoczenia Biznesu, 

- Instytucjom zrzeszającym przedsiębiorców

pod warunkiem, że w ramach działalności statutowej jednostki te prowadzą działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

• 2 500 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

- 1 000 000 zł na I typ projektów: udział w targach i wystawach,

- 1 500 000 zł łącznie na II typ projektów: udział w misji gospodarczej i III typ projektów: organizacja misji gospodarczej

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

a) w ramach I typu projektów: 

- minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych – 4 000 zł;

- maksymalna wartość dofinansowania – 20 000 zł;

- maksymalny poziom dofinansowania – 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

b) w ramach II typu projektów:

- minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych – 4 000 zł;

- maksymalna wartość dofinansowania – 10 000 zł;

- maksymalny poziom dofinansowania – 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

c) w ramach III typu projektów 

- maksymalna wartość projektu – 500 000 zł

- maksymalna wartość dofinansowania – 250 000 zł

- minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych – 20 000 zł

- maksymalny poziom dofinansowania – 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w trybie konkursu otwartego od dnia 14 września 2011 r. do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny będą ogłaszane na bieżąco.

6. Miejsce składania dokumentacji

Uwaga!!!
Z dniem 12 grudnia 2011 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Wydziału Wdrażania RPO.
W związku z tym, wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu należy składać w punkcie przyjmowania wniosków aplikacyjnych, w nowej siedzibie Wydziału Wdrażania RPO przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zamian dokumentacji konkursowej 1.3.2

Rejestr zamian dokumentacji konkursowej 1.3.2 (09.03.2012)
rodzaj pliku : pdf

WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW 132

WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW 132
rodzaj pliku : zip

WZÓR ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 132

WZÓR ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 132
rodzaj pliku : zip

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 132

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 132
rodzaj pliku : zip

TYP II REKOMENDACJA MISJI WZÓR WNIOSKU UMOWY 132

TYP II REKOMENDACJA MISJI WZÓR WNIOSKU UMOWY 132
rodzaj pliku : zip

KRYTERIA OCENY 132

KRYTERIA OCENY 132
rodzaj pliku : zip

ZALACZNIKI DO WNIOSKU TYP I 132

ZALACZNIKI DO WNIOSKU TYP I 132
rodzaj pliku : zip

ZALACZNIKI DO WNIOSKU TYP II 132

ZALACZNIKI DO WNIOSKU TYP II 132
rodzaj pliku : zip

ZALACZNIKI DO WNIOSKU TYP III 132

ZALACZNIKI DO WNIOSKU TYP III 132
rodzaj pliku : zip

Karta Oceny Formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu I i II

Karta Oceny Formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu I i II
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Formalnej wniosków o rekomendację dla branżowej misji gospodarczej

Karta Oceny Formalnej wniosków o rekomendację dla branżowej misji gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny Formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu III

Karta Oceny Formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu III
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej o dofinansowanie projektów w ramach typu I i II

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej o dofinansowanie projektów w ramach typu I i II
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej wniosków o rekomendację dla branżowej misji gospodarczej

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej wniosków o rekomendację dla branżowej misji gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu III

Karta Oceny merytoryczno-Finansowej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu III
rodzaj pliku : pdf
2011-09-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania